M26 St. Andreasschool

De voormalige RK St. Andreas jongensschool werd gebouwd in 1875. De school is vernoemd naar de patroonheilige van pastoor Bauer, die in 1874 zijn zilveren priesterfeest vierde. De gedenksteen in de gevel getuigt daarvan. In 1916 vond een forse uitbreiding plaats van twee naar zes klaslokalen, op basis van een ontwerp van de Naaldwijkse architect Adriaan Dessing. Bij die gelegenheid is een gedenksteen geplaatst met de namen van pastoor Olifiers en drie kerkbestuurders. De school heeft dienst gedaan tot 1955, toen de St. Aloysius jongensschool aan de Burg. Kampschöerstraat in gebruik werd genomen. Het gebouw doet tegenwoordig dienst als Verenigingsgebouw O.J.O.S.

Katholiek onderwijs voor meisjes was er in Monster al vanaf 1850 toen de zuster franciscanessen uit Roosendaal een kostschool voor meisjes starten aan de Vaart (de huidige Havenstraat) met gratis onderwijs voor katholieke meisjes uit Monster.

Katholieke jongens waren toen nog aangewezen op het openbaar onderwijs. Over de kwaliteit daarvan was het parochiebestuur niet tevreden. In 1863 wilde het kerkbestuur ‘de schoolboekeken van het openbaar onderwijs nazien en acht slaan op de verrichtingen van de schoolmeesters’. De parochianen werden aangespoord geld te doneren voor de komst van katholiek onderwijs. In 1870 kreeg Monster een onderafdeling van de ‘Vereniging tot Bevordering van het Katholiek Onderwijs’. Daar konden de parochianen voor 1 gulden per jaar lid van worden. Al in het eerste jaar waren er zo’n vijftig contributiebetalers.

De weduwe Van der Horst schonk in 1870 land in de Madepolder en in de nabijheid van de kerk ten behoeve van een te bouwen jongensschool. Zij en haar man hadden eerder ook de financiële aanzet gegeven voor het katholieke onderwijs aan meisjes. Een zekere mejuffrouw Maat, weduwe van Cornelis Thoen, gaf ter gelegenheid van het zilveren jubileum van pastoor Bauer een woonhuis in de Choorstraat ten geschenke, waarvan de huuropbrengst moest worden aangewend voor het onderhoud van een katholieke school en een onderwijzer. Ook door andere parochianen werd ruimhartig bijgedragen.

In het voorjaar van 1875 werd begonnen met de bouw van de school en van het schoolmeestershuis. Op 3 november 1875 werd de school in gebruik genomen. Andreas Hekke werd tot eerste schoolhoofd benoemd. In de gevel van de school werd een gedenksteen ingemetseld. De Latijnse tekst daarop luidt in het Nederlands als volgt: ‘De parochie wijdt mij toe aan de H. Andreas bij gelegenheid van het priesterjubileum van pastoor Hermanus Bauer 30 november 1849 – 1874’.

Bron: J.N.M. van Leeuwen, Machutus, rots in de branding 1803 – 2003.

Lees meer
Lees minder

Bekijk M26 St. Andreasschool

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1874
Type monument
Gemeentelijk
Type object
School
Adres
Choorstraat 95 Monster